تحلیل مقایسه ای تغییرات رفتار مکانیکی رزین های ونیل استر و پلی استر با افزدودنیهای مقاوم به آتش و ضد اشعه فرا بنفش
کد مقاله : 1298-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
عباس زارعی کردشولی *1، جواد نیکوبخت2
1مدیر آزمایشگاه
2مدیر کنترل کیفیت
چکیده مقاله:
با توجه به نیازهای اجرایی در پروژه های صنعتی با افزودن Tinuvin 326به رزین بکار رفته در لوله
های کامپوزیتی از اثرات مخرب تابش نور مستقیم و خصوصا اشعه فرا بنفش به این لوله ها به مقدار
قابل ملاحظه ای کاسته میشود . همچنین در برخی تولیدات صنعتی و بنا به نیاز های عملیاتی به رزین
های به کار رفته در تولید لوله های کامپوزیتی موادی اضاف میشود تا در جریان حریق و قرار گرفتن
در معرض آتش با تاخیر بیشتری بسوزند ) .(fire retardantدر این مقاله اثرات تغییرات رفتار
مکانیکی رزین های پلی استر و ونیل استر یک پروژه صنعتی با اضافه شدن Tinuvin 326و هم
چنین تری اکسید آنتی مووان Antimony Trioxideبا درصد های ترکیبی متفاوت مورد تحلیل و
ارزیابی قرار گرفته است . نتایج این تستها در خصوص ترکیب این مواد در خصوص تولید لوله های ضد
حریق نصب شده در محوطه های باز حایز اهمیت می باشد . در این پژوهش درصد ترکیبی مواد افزودنی
در حالتهای مختلف برای رزین های پلی استر و ونیل استر صورت گرفته است و این مسئله در خصوص
درک مفاهیم مهندسی تغییر رفتار مکانیکی رزین قابل بررسی می باشد
کلیدواژه ها:
رزین پلی استر؛ رزین ونیل استر ؛ تینووین ؛ تری اکسید آنتی مووان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است