بررسی رفتار سایشی کامپوزیت اپوکسی / الیاف بازالت تقویت شده توسط نانوذرات اکسیدزیرکونیوم اصلاح شده
کد مقاله : 1296-IRANCOMP-FULL (R2)
نویسندگان:
رضوان نوبهاری پور *1، اسماعیل توحیدلو2، حامد خسروی2
1گروه آموزشی مهندسی مواد، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ، ایران
2گروه آموزشی مهندسی مواد دانشکده شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان شهر زاهدان کشور ایران
چکیده مقاله:
در تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر افزودن نانو ذرات اکسید زیر کونیوم با درصدهای وزنی متفاوت و همچنین اصلاح سطحی این ذرات بر خواص سایشی کامپوزیت اپوکسی / الیاف بازالت پرداخته شده‌ است. درابتدا، سطح نانوذرات اکسید زیرکونیم با استفاده از ترکیب سیلانی تری گلیسیداکسی پروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح شد که در ادامه با استفاده از آنالیز طیف سنج مادون قرمز و آنالیز وزن‌ سنجی حرارتی روند اصلاح سطحی مورد تأیید قرار گرفت . نانو ذرات اکسید زیرکونیم اصلاح شده در مقادیر متفاوت ( 2، 4، 6 و 8 درصد وزنی زمینه) وارد ساختار کامپوزیت شدند. نتایج آزمون‌ سایش نشان داد که افزودن 6 درصد وزنی نانو ذرات باعث افزایش مقاومت به سایش، به میزان 90 درصد می‌شود. آنالیز سطح نمونه‌ ها نشان دهنده‌ی بهبود سایش در حضور نانو ذرات بود. نتایج حاصل شده نشان داد که مخلوط کردن نانو ذرات اکسید زیرکونیم اصلاح شده سیلانی در زمینه کامپوزیت الیافی نقش مهمی را در دستیابی به کامپوزیت با خواص بهتر ایفا می‌کند.
کلیدواژه ها:
الیاف بازالت - نانوذرات اکسید زیرکونیوم - خواص سایشی - اصلاح سطحی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است