بررسی میزان افت خواص و ویژگیهای مکانیکی لوله های کامپوزیتی بدون محافظ در بازه ی زمانی هشت ساله
کد مقاله : 1290-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
عباس زارعی کردشولی *1، مجید کریم پور2
1مدیر آزمایشگاه
2مدیر کارخانه
چکیده مقاله:
امروزه لوله های کامپوزیتی به صورت گسترده ای در صنعت آب و فاضلاب کشور مورد استفاده می
باشد . این لوله ها در زمان نصب و در جریان بسیاری از اتفاقات و فرآیندهای نصب برای مدتهای طولانی
در معرض هوای آزاد قرار میگیرند . بسیاری از کارشناسان در خصوص به کارگیری لوله های کامپوزیتی
قرار گرفته در شرایط محیطی آزاد تردید داشته و نگران اثرات تخریبی محیط و خصوصا" تابش نور
خورشید می باشند . در این تحقیق لوله های تولیده شده مستقر در محوطه کارخانه که بازه تولید آنها
به بیش از هشت سال پیش نیز میرسید مجددا" مورد ارزیابی رفتار مکانیکی قرار گرفته و تستهای
کشش و فشار برروی آنها اعمال گردید . اهمیت این تستها به جهت بررسی رفتار و خواص مکانیکی
لوله ها حایز اهمیت می باشد . این تحقیق به صورت کامل و جامع برای اولین بار درکشور صورت
پذیرفته است و نتایج بدست آمده از خواص مکانیکی و رفتار لوله های کامپوزیتی بدون محافظ در
زمینه بکارگیری مجدد این لوله ها در پروژه ها و طرحهای عمرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می
باشد. از نتایج تحلیلی بدست آمده از این تحقیق می توان در زمینه اقدامات مرتبط با عملیات نصب و
اجرای لوله های کامپوزیتی بدون محافظ استفاده نمود
کلیدواژه ها:
لوله کامپوزیت ، نور خورشید ، افت خواص مکانیکی ، تست کشش ، تست سختی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است