بسته بندی هوشمند مواد غذایی با استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری
کد مقاله : 1287-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
مهدی شریف *1، زهرا زادانی فرد2
1معاون آموزشی دانشکده مهندسی 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2دانشگاه ازاد شیراز
چکیده مقاله:
هدف از بسته‌بندی مواد غذایی جلوگیری از فساد باکتری‌ها و از دست‌ رفتن مواد مغذی و در نتیجه، افزایش مدت‌زمان ماندگاری آن‌ها است. بسته‌بندی مواد غذایی از عمده‌ترین کاربردهای فناوری کامپوزیت در مبحث غذا است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز به حفظ منابع برای نسل های آینده در سال های اخیر فناوری نانو امیدهای بسیاری برای دستیابی به بسته‌بندی مواد غذایی با قابلیت‌های ایمنی و نگهداری بیشتر و در نهایت غذای سالم‌تر ایجاد می‌کند. فیلم های پلیمری کامپوزیتی به دلیل قیمت ارزان، سبکی، مقاومت شیمیایی بالا، تنوع خواص فیزیکی، قابلیت درزبندی به وسیله حرارت، چاپ پذیری خوب و فرایند تولید آسان به طور گسترده در صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند. با بودن نانو حسگرهای هوشمند در بستر پلیمری می توان از شرایط ماده غذایی بسته بندی شده و محیط داخل بسته بندی آگاه شویم.نانوکامپوزیت زیستی به دلیل داشتن خاصیت ضدمیکروبی و نفوذ ناپذیری در برابر بخار آب، موجب افزایش ایمنی و ماندگاری مواد غذایی می‌شود. با توجه به مقررات سختگیرانه زیست محیطی، صنعت بسته بندی در حال کشف مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر از نظر اقتصادی با دوام قابل استفاده برای مواد غذایی با خواص مورد نظر و تأثیر کمتری بر محیط زیست است.
کلیدواژه ها:
کلیدی:نانوکامپوزیت_بسته بندی فعال_زیست تخریب پذیر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است