نمونه سازی فیلامنت کامپوزیتی فرومغناطیس مورد استفاده در تولید افزایشی
کد مقاله : 1283-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
حمید قاسمی میقانی *1، محمد صالحی2
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
2دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
چکیده مقاله:
پرینترهای سه بعدی یکی از پرکاربردترین روش های تولید افزایشی قطعات پیچیده بوده که از طریق ذوب فیلامنت پلیمری در نازل دستگاه و حرکت نسبی اکسترودر درجهت های مختلف به ساخت لایه به لایه قطعات می پردازد. فیلامنت های مصرفی در پرینتر های سه بعدی با تنوع جنس و قطر، خواص مختلفی را در قطعه تولید شده ایجاد می کنند. این فیلامنت ها غالبا از جنس پلیمر خالص می باشند؛ لکن فیلامنت های کامپوزیتی نیز در کاربردهای خاصی مانند صنایع هوایی، خودرو، پزشکی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله برآن است تا با مطالعه روشهای گوناگون ارائه شده جهت ساخت فیلامنت های کامپوزیتی مورد استفاده در پرینترهای سه بعدی که اغلب در مرحله توسعه و نوآوری قرار دارند؛ ضمن بررسی ویژگی ها و نکات مثبت و منفی هر روش، روش اکستروژن کم هزینه ای برای ساخت این نوع از فیلامنت ها در مقیاس آزمایشگاهی و با هدف تولید قطعاتی با ساختار کامپوزیتی همگن، ارائه نماید. همچنین امکان تولید فیلامنت کامپوزیتی تشکیل یافته از فاز پراکنده مواد فرومغناطیس در زمینه پلیمری مورد ارزیابی قرار گرفته و نمونه های اولیه تهیه شده است.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت – فیلامنت – فرومغناطیس – پرینتر سه بعدی – تولید افزایشی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است