مروری بر پوشش های کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس زمینه پلیمری و ذرات مغناطیسی
کد مقاله : 1260-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهدی نیرزاده *1، علی سالمی گلعذانی2
1دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:
با توجه به گسترش روز افزون تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با کاربردهای نظامی و صلح آمیز، امواج الکترومغناطیس به صورت گسترده ای جهان پیرامون انسان را احاطه کرده است. تاثیرات امواج الکترومغناطیس بر سلامت انسان و همچنین عملکرد دستگاههای الکترونیکی دیگر، ضرورت مطالعه آنها را در دهه اخیر بیشتر از گذشته مورد توجه قرار داده است. این مطالعات نه تنها در خصوص نوع عملکرد و نحوه تاثیر این امواج میباشد بلکه راههای ممانعت و محافظت در برابر امواج را مدنظر قرار داده است. مواد جاذب امواج الکترومغناطیس مهمترین راهکار شناخته شده جهت جلوگیری از صدمات این امواج میباشد. خصوصیات بدیعی مانند وزن کم، مقاومت به خوردگی و قیمت مناسب موجب گرایش مطالعات به سمت کامپوزیت های جاذب دو یا چند جزئی گردیده است. اجزاء این کامپوزیتها، با جذب دو بخش الکتریکی و مغناطیسی امواج، موجب جذب و تبدیل آنها به گرما میشوند. در این مقاله اجراء تشکیل دهنده این کامپوزیتها و پارامترهای ارزیابی مرتبط با آنها، با ذکر نمونه هایی از مطالعات پیشین بررسی خواهد شد. تمرکز این مقاله بر کامپوزیتهای زمینه پلیمری و ذرات پرکننده مغناطیسی میباشد.
کلیدواژه ها:
جاذب های امواج الکترومغناطیس، کامپوزیت، ذرات مغناطیسی، Reflection loss
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است