مطالعه شکل‌پذیری ورق‌های کامپوزیتی PA-60%GF ساخته شده با روش‌های مختلف با استفاده از روش شکل‌دهی تدریجی گرم
کد مقاله : 1256-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
ساره باقری1، عبدالواحد کمی *2، میثم شکوری3
1دانشجو، دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
2دانشگاه سمنان
3پردیس علوم و فناوری های نوین، دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
در این مقاله شکل‌پذیری ورق‌های کامپوزیتی با پایه پلیمر ترموپلاستیک PA-60%GF (کامپوزیت پایه پلی‌آمیدی با 60 درصد الیاف شیشه) با تغییر شکل ورق‌ها به فرم مخروط ناقص و توسط روش شکل‌دهی تدریجی گرم مورد مطالعه قرار گرفت. سه نوع ورق کامپوزیتی مختلف با فرآیندهای متفاوت ساخته شد. این ورق‌ها عبارتند از: 1- ورق کامپوزیتی با الیاف شیشه ناپیوسته که از طریق پرس داغ گرانول‌های پلی‌آمید و الیاف شیشه در دمای 247 درجه سانتی‌گراد تهیه شد، 2- ورق کامپوزیتی با الیاف شیشه ممتد که در جهت‌های صفر و 90 درجه بافته شد و 3- ورق کامپوزیتی با الیاف شیشه ممتد که توسط دستگاه پرینتر سه بعدی پرینت شد. برای شکل‌دهی، ورق‌ها روی یک قالب شکل‌دهی تدریجی گرم بسته شدند و پس از آن با استفاده از یک دستگاه فرز CNC شکل‌دهی با سرعت دورانی 100 دور بر دقیقه، گام عمودی 5/0 میلی‌متر و سرعت پیشروی 1200 میلی‌متر بر دقیقه انجام شد. برای شکل‌دهی از یک ابزار انگشتی سرکروی استفاده شد. در این آزمایش‌ها میزان عمق شکل‌دهی در لحظه خرابی نمونه و میزان برگشت فنری اندازه‌گیری شد و همچنین مقطع خرابی نمونه‌ها با عکس‌برداری SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان دادند که ورق کامپوزیتی پرینت شده بیشترین میزان عمق شکل-دهی در لحظه پارگی و نیز بیشترین میزان برگشت (به ترتیب 5/18 و 0/14 میلی‌متر) را دارد. از طرف دیگر ورق کامپوزیتی با الیاف شیشه ممتد بافته شده کمترین عمق شکل‌دهی و برگشت فنری (به ترتیب 0/9 و 97/6 میلی-متر) را دارد.
کلیدواژه ها:
شکل‌پذیری - شکل‌دهی تدریجی - کامپوزیت زمینه پلیمری – پرینت سه‌بعدی - شکل‌دهی گرم
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است