بررسی جذب انرژی پوسته‌های ساندویچی با رویه‌های الاستومری و هسته‌های موج‌دار کامپوزیتی تحت ضربه سرعت پایین
کد مقاله : 1247-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
حمیده توکلی طرئی *1، مجید جمال امیدی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
در ساختارهای ساندویچی دستیابی به طرحی مناسب با قابلیت جذب انرژی حداکثری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی عددی عملکرد پوسته‌های ساندویچی با رویه‌های الاستومری و هسته‌های موج‌دار کامپوزیتی قابل کاربرد در بال شکل‌پذیر تحت بار ضربه سرعت پایین پرداخته شده است. برای این منظور ساختار ساندویچی جدیدی مشتمل بر هسته‌های ذوزنقه‌ای و کمانی‌شکل پوشانده شده با رویه‌های الاستومری طراحی و به صورت عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا ابتدا به منظور اطمینان از صحت روند شبیه‌سازی، پوسته ساندویچی با ساختار مرسوم به صورت سه بعدی مدل‌سازی شده و نتایج حاصل با داده‌های آزمایشگاهی موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فرآیند تحقیق به منظور شبیه‌سازی آسیب پیشرونده در مواد کامپوزیتی، معیار تخریب سه بعدی هاشین کد نویسی شده و به صورت ابزاری به نرم‌افزار آباکوس الصاق شده است. نتایج حاصل از تحقیق افزایش چشمگیری را در ضربه‌پذیری و میزان جذب انرژی پوسته‌های ساندویچی الاستومر-کامپوزیت در مقایسه با ساختار ساندویچی کامپوزیت-فلز نشان داده است. این موضوع بیانگر نقش رویه‌های الاستومری و هسته‌های مواج کامپوزیتی در جذب انرژی حداکثری ساختارهای ساندویچی می‌باشد. بر اساس بررسی‌های انجام شده بر روی سطوح آسیب هسته‌های موج‌دار کامپوزیتی تحت شرایط یکسان مشاهده شد موج ذوزنقه‌ای قابلیت جذب انرژی بیشتری را در مقایسه با موج کمانی‌شکل دارد. همچنین هسته با چیدمان 4[90] بیشترین قابلیت جذب انرژی را نشان داده است.
کلیدواژه ها:
پوسته ساندویچی- الاستومر- هسته موج‌دار کامپوزیتی- آسیب پیش‌رونده- ضربه سرعت پایین- جذب انرژی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است