ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های خودترمیم شونده پایه پلیمری با ذرات پلیمری پلی‌یورتان
کد مقاله : 1242-IRANCOMP-FULL (R2)
نویسندگان:
فاطمه سلطانپور *1، پریسا نیازی2، مهدی کاروان3، مهدی جوانبخت1
1مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران
2مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
3دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
از جمله ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ بشر، طی اﺳﺘﻔﺎده ازکامپوزیتها ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺳﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ. ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮی اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺻﻮت یا ﺗﺎﺑﺶ اﻳﻜﺲ دارد. در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮی ﻛﻪ ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻤﺎل ﺗﺮﻣﻴﻢ غیرقابل دسترس و یا دسترسی به آن نیازمند هزینه و زمان زیاد است، ﺧﻮد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ می‌شود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ برای حل این مشکل محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا با ساخت مواد خودترمیم شونده ترک‌های ایجاد شده را ترمیم و از شکست قطعه جلوگیری کنند. در تحقیق حاضر چند نمونه کامپوزیت زمینه‌ی پلیمری خود ترمیم شونده اپوکسی-پلی یورتان با درصدهای وزنی 0%، 15%، 30%و 40% ساخته شده و بر روی ترمیم ازطریق حرارت تمرکز شده است. ساخت نمونه‌ها با استفاده از روش لایهگذاری دستی صورت گرفته و هدف از پژوهش حاضر بررسی نتایج کشش و ضربه در کامپوزیت‌های مورد نظر با درصدهای متفاوت از مواد پرکننده جهت به دست آوردن بهترین درصد ترمیم است که نتایج تست کشش نشان داد نمونه 30% چون تعداد پلی‌یورتان بیشتری داشته ترک ایجاد شده بهتر ترمیم شده در 40% به دلیل اشباع زیاد پلی‌یورتان و نداشتن فضای کافی ترک کمتر ترمیم شده و ترمیم مقاومت نهایی را برای 30% تا 3 برابر زیاد کرده همچنین ترمیم هیچ پیشرفت چشمگیری در مدول یانگ نشان نمی‌دهد. انرژی جذب شده در تست ضربه نیز برای نمونه 30% نسبت به بقیه نمونه‌ها بیشتر بود.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت، پلیمر، خودترمیم، خواص مکانیکی، اپوکسی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است