تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت وینیل استر/گرافن اکساید
کد مقاله : 1238-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
شکیبا فرهمند *
شرکت تولیدی صنعتی فراپاکس شیراز
چکیده مقاله:
مواد کامپوزیتی به عنوان پوشش می‌تواند در صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی و آبی، جهت جلوگیری از تخریب و خوردگی تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند.. تقویت‌کننده نانومتری به ‌دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار بالا در مقایسه با تقویت‌کننده‌های معمولی در سطح بارگذاری کمتر باعث بهبود خواص مورد نظر شده و جایگزین خوبی برای کامپوزیت‌های معمولی هستند. با توجه به موارد گفته شده انتخاب یک سیستم نانو کامپوزیتی مناسب جهت استفاده به عنوان یک پوشش مقاوم و مستحکم در تجهیزات یک امر ضروری است که می تواند هزینه های مصرفی شرکت های بهره بردار را کاهش دهد. در این پایان نامه خواص فیزیکی مکانیکی و فرسایشی نانو کامپوزیت وینیل استر تقویت شده توسط نانو گرافن اکساید بررسی شده است. ابتدا سه نمونه ی متفاوت از نانو کامپوزیت وینیل استر حاوی 05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی از نانو کامپوزیت گرافن اکساید/وینیل استر تهیه و ساخته شد. سپس با استفاده از آزمون های کشش، واکنش پذیری، XRD و SEM خواص نمونه ها بدست آمده است که این نتایج نشان داد بهینه ترین میزان نانو ذره گرافن اکساید در میزان 0.1 درصد وزنی از این ماده نسبت به رزین وینیل استر است که پیک گرمادهی و میزان استحکام کششی در این درصد وزنی به ترتیب 151.9 درجه سانتی گراد در تست واکنش پذیری و 87.06 مگا پاسکال در تست استحکام کششی بود.
کلیدواژه ها:
رزین وینیل استر، نانو گرافن اکساید، خواص فیزیکی مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است