تاثیر شرایط نم گرمایی بر استحکام کششی محیطی لوله‌های کامپوزیتی شیشه اپوکسی
کد مقاله : 1198-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهدی ملکی *1، سعید رهنما2
1گروه مکانیک، دانشکده مهندس، دانشگاه بیرجند، بیرجند
2دانشکده مهندسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند
چکیده مقاله:
عملکرد لوله‌های کامپوزیتی علی‌رغم داشتن استحکام بالا، وزن پایین و مقاومت در برابر خوردگی، به شدت متاثر از شرایط محیطی نم-گرمایی است. آزمایش دیسک دوتکه مطابق استاندارد ASTM D2290 به دلیل سادگی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه پایین یکی از روش‌های جایگزین آزمون فشار هیدرواستاتیک برای محاسبه استحکام کششی محیطی لوله‌های کامپوزیتی می‌باشد. دراین تحقیق، لوله‌‌هایی از جنس شیشه- اپوکسی به روش رشته پیچی با زاویه الیاف (°55±) تولید شده است. نمونه‌ها مطابق استاندارد مذکور برش داده شده و‌ در معرض شرایط محیطی مختلف قرار گرفته اند. گروه اول نمونه‌ها به صورت دست‌نخورده، گروه دوم به صورت غوطه‌ور در آب با دماهای مختلف به مدت مشخص نگهداری شده و در بازه‌های زمانی مختلف تا اشباع نمونه، استحکام کششی محیطی اندازه گیری شده است. نتایج نشان داده است که رفتار جذب رطوبت در دماهای پایین از قانون فیک و در دماهای بالاتر از مدل‌های غیرفیک پیروی کرده است. اعمال شرایط نم گرمایی بر روی لوله‌ها با افزایش زمان غوطه‌وری باعث کاهش محسوس استحکام کششی محیطی لوله‌ها شده است، به‌طوریکه برای نمونه‌های غوطه‌ور در آب 25 ،40 و 70 درجه سلسیوس استحکام کششی محیطی لوله در دمای محیط به ترتیب 14%، 16% و 27% کاهش یافته است.
کلیدواژه ها:
لوله کامپوزیتی- استحکام کششی محیطی- شرایط نم گرمایی - آزمایش دیسک دوتکه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است