تاثیر زمان انجام اصلاح و میزان اصلاح کننده تترافنیل فسفونیم برماید بر بهبود فرآیند اصلاح نانو خاک رس
کد مقاله : 1190-IRANCOMP
نویسندگان:
ایمان فرح بخش *
گروه مهندسی، مرکز شیروان، دانشگاه جامع علمی کاربردی
چکیده مقاله:
جهت دستیابی به خواصی فراتر از پلیمر در نانوکامپوزیت ها علاوه بر نوع پلیمر، نوع وخصوصیات نانوپرکننده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله هدف ما پس از خالص سازی رس اصلاح آن به منظور دستیابی به نانو رسی آلی دوست با فاصله بنیادین مناسب برای استفاده در پلیمر ها می باشد. به همین دلیل نانورس را با استفاده از اصلاح کننده تترافنیل فسفونیم برماید در درصدهای وزنی 10، 25 و 40 توسط همزن مخلوط می کنیم. نمونه ها برای بررسی میان افزایی توسط آنالیز پراکنش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت و نشان دهنده افزایش فاصله بین لایه ای در اثر افزایش اصلاح کننده می باشد. در ادامه آزمایش به بررسی زمان اصلاح بر روی فاصله بین صفحات نانورس پرداخته شد. بدین منظور نمونه ها در زمان های 1، 2، 3 و 5 ساعت اصلاح گردیدند. نتایج بدست آمده از آنالیز پراکنش اشعه ایکس نشان دهنده افزایش بهبود در نانورس با افزایش زمان می باشد.
کلیدواژه ها:
نانورس، سازگار کننده، میان افزایی، مورفولوژی، نانوپرکننده.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است