پیش بینی المان محدود تغییر شکل و شکست در هیدروتست مخزن کامپوزیتی فشار بالا
کد مقاله : 1188-IRANCOMP
نویسندگان:
مهدی رضازاده همدانی *1، علی رجبی2، جواد مرادیان3
1کارشناس واحد کنترل و کیفیت
2مسئول واحد تحقیق و توسعه
3مسئول واحد مهندسی
چکیده مقاله:
امروزه مخازن وتانک‌های کامپوزیتی در بسیاری از صنایع همانند آب و فاضلاب، نفت و گاز (لوله‌های حفاری)، حمل و نقل و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً اینگونه مخازن و تانک‌ها به روش رشته پیچی تولید می‌شوند. در این روش حجم معینی از الیاف با راستا و پیش تنیدگی مشخص در زمینه پلیمری قرار می‌گیرند و با روشهای حرارتی خاص پخت می‌شوند. الیاف به روشهای مختلفی به رزین آغشته شده و روی یک قالب محوری (مندرل) با ساختمان هندسی مورد نظر مرتب پیچیده می‌شوند. لذا در این پژوهش به بررسی مخازن با فشار بالا پرداخته می-شود. در اینجا به کمک تحلیل المان محدود، تعداد لایه‌ها و زاویه الیاف انتخاب می‌گردد. همچنین جهت صحت سنجی نتایج این شبیه‌سازی، یک نمونه تست آزمایشگاهی نیز صورت می‌پذیرد. این تست به روش هیدرواستاتیک و با نصب ترنسمیتر فشار و چند عدد کرنش‌سنج در نواحی مختلف نمونه انجام می‌گیرد و با دقت خوبی نتایج شبیه-سازی را تایید می‌نماید.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت، مخزن، المان محدود و تست آزمایشگاهی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است