بررسی تاثیر نانوذرات سیلیکا بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌ها در تحت نفوذ شبه استاتیک
کد مقاله : 1178-IRANCOMP
نویسندگان:
سعید مرادی *1، عمار بیات2، حامد احمدی3
1مدیر تحقیقات- هوانیروز
2مرکز آموزش عالی علمی کاربردی خیام الکتریک
3استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
در این تحقیق، تأثیر افزودن نانوذرات سیلیکا بر توزیع تنش و کرنش نانوکامپوزیت‌های لایه‌ای هیبریدی تحت بار شبه استاتیک مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین، میزان جذب انرژی و مساحت خرابی در هر دو آزمون نفوذ شبه استاتیک مورد بررسی قرار گرفت. نانو مواد مرکب با زمینه اپوکسی و با 12 لایه الیاف شیشه بافته‌شده، با کسر حجمی الیاف 40 درصد و به روش لایه چینی دستی تولید شده است. نانورزین اپوکسی انتخاب شده از دو بخش، یک دیکلیسیدیل‌اتر بیسفنول نوع آ (DGEBA) با نام تجاری ایپون 828 به‌عنوان پایه اپوکسی و یک پلی‌اکسیپروپیلن دیامین با نام تجاری جف‌امین‌دی 400 به‌عنوان سخت‌کننده، تشکیل شده است. نمونه‌ها در چهار درصد وزنی مختلف صفر، 5/0، 1 و 3 درصد نانوسیلیکا ساخته شدند. انرژی جذب شده در 5/0 درصد وزنی نانوسیلیکا بیشترین مقدار خود را داشته (0745/13 ژول) که حدود 1 درصد از انرژی جذب شده توسط کامپوزیت خالص بیشتر است. هم‌چنین این مقدار در 1 درصد وزنی کمترین مقدار را داشته که نسبت به کامپوزیت خالص 17 درصد کمتر است.
کلیدواژه ها:
نانو کامپوزیت- نفوذ شبه استاتیک-نانوذرات سیلیکا- میزان جذب انرژی- خواص مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است