شبیه سازی آزمون سفتی لوله GRPبه روش اجزاء محدود
کد مقاله : 1173-IRANCOMP (R1)
نویسندگان:
رهام رفیعی *1، محمدرضا حبیب آگهی2
1عضو هیات علمی
2آزمایشگاه تحقیقات کامپوزیت
چکیده مقاله:
یکی از زمینه‌های پر رونق استفاده از کامپوزیت‌ها، تولید لوله‌های با اقطار مختلف با استفاده از مواد کامپوزیتی است. لوله‌های کامپوزیت که متشکل از الیاف شیشه و رزین‌های پلیمری گرماسخت می‌باشند، ساختار محکم، مقاوم به خوردگی و سبکی را فراهم می‌کنند که به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای لوله‌های فلزی، آزبستی، بتونی و پلی‌اتیلنی مطرح می‌شوند. به دلیل مدفون شدن این لوله‌ها زیر زمین و باری که به آن‌ها وارد می‌شود، سفتی یکی از پارامتر‌های مهم در طراحی لوله‌های GRP محسوب می‌شود. تولید‌کنندگان این لوله‌ها با گنجاندن لایه شن در بین لایه‌های FRP به منظور افزایش سفتی لوله، یک راه حل اقتصادی به جای افزایش ضخامت لایه‌های FRP جایگزین کردند. به همین دلیل در تحقیق حاضر به بررسی عددی پارامتر سفتی در لوله‌های GRP پرداخته شده است. به منظور اطمینان از صحت مدل‌سازی عددی، آزمایش سفتی توسط نرم افزار ABAQUS مدل‌سازی گردید. مدل عددی به کار رفته شامل یک لوله کامپوزیتی محصور بین دو صفحه می‌باشد و به دلیل تغییر شکل بزرگ لوله در طول آزمایش، از یک مدل رفتاری مناسب برای تحلیل غیر‌خطی استفاده شده است. نتایج مدل‌سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.
کلیدواژه ها:
لوله GRP- شبیه سازی سفتی لوله- مدل اجزا محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است