پیش‌بینی زاویه برید در ماشین بریدینگ مدور با استفاده از مدل‌سازی اجزای محدود برای مقاطع تخت و ارائه راهکاری جهت کنترل آن
کد مقاله : 1168-IRANCOMP
نویسندگان:
علی فولادی *1، رضا جعفری ندوشن2
1دانشگاه صنعتی اصفهان
2عضو هیییت علمی
چکیده مقاله:
کامپوزیت‌های نساجی که از پیش‌شکل‌یافتهی نساجی به‌جای الیاف مستقیم یا الیاف منقطع برای تقویت‌کنندها استفاده می‌کنند، به دلیل سهولت تولید قطعات با اشکال خاص و ساختاری کارآمدتر و قابل‌اعتمادتر به‌عنوان جایگزین مناسب برای لمینیت‌های متداول هستند. از مهم‌ترین و پرکاربردترین نوع کامپوزیت‌های برید شده مدور که در صنایع خودرو و هوافضا و ...مورداستفاده قرار می‌گیرد، کامپوزیت‌های برید شده تخت است. در این فرآیند یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها موثر در خواص مکانیکی کامپوزیت نهایی زاویه برید است. در این مقاله ابتدا به مدل‌سازی فرآیند بریدینگ برای سطوح تخت جهت محاسبه‌ی زاویه‌ برید پرداخته‌شده است، سپس به کمک اندازه‌گیری‌های تجربی به صحت سنجی نتایج حاصله پرداخته‌شده و در ادامه به بررسی تأثیر تغییر ابعاد مغزی بر روی زوایا به کمک مدل‌سازی و انجام تست آزمایشگاهی پرداخته‌شده است. همچنین در گام بعدی به بررسی تأثیر خروج از مرکزی مغزی بر تغییر زوایا بر روی وجوه مختلف به کمک مدل‌سازی پرداخته شده است و راهکاری جهت قرارگیری مغزی در مکان مناسب ارائه شده است. همچنین به ارائه راهکار دیگر جهت تغییر و کنترل زاویه برید از طریق تغییر شکل گایدرینگ از دایره‌ای به بیضی با ابعاد دلخواه پرداخته‌شده که برای اثبات آن مجدداً از مدل‌سازی و انجام تست آزمایشگاهی استفاده شده است. پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید که تأثیر تغییر ابعادی مغزی بر روی زاویه برید بسیار ناچیز بوده ولی تأثیر خروج از مرکزی مغزی و تغییر شکل گایدرینگ بسیار قابل‌توجه است. همچنین نتایج حاصله از اجزاءمحدود جهت پیش‌بینی زاویه برید با نتایج داده‌های تجربی مطابقت خوبی دارد
کلیدواژه ها:
مدل‌سازی اجزاءمحدود-فرآیند بریدینگ مدور لوله‌ای-زاویه برید-نسبت ابعادی-خروج از مرکزی-شکل گایدرینگ
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است