مطالعه مقایسه ای پیش بینی تخریب اولین لایه در مخازن تحت فشار کامپوزیتی
کد مقاله : 1156-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
رهام رفیعی *1، محمد علی ترابی2
1عضو هیات علمی
2محقق/آزمایشگاه تحقیقات کامپوزیت دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
پیش بینی فشار تخریب اولین لایه مخازن تحت فشار کامپوزیتی در صنایع از اهمیت به سزایی برخوردار است. این روش به صورت یک فرآیند مشترک از دو بخش اصلی تحلیل تنش و ارزیابی تخریب تشکیل شده است. هدف از این مقاله، مقایسه روشهای مختلف پیش‌بینی تخریب اولین لایه در مخازن کامپوزیت بر اساس تئوری‌های تخریب می‌باشد. لذا، ابتدا تنش در هر لایه با دو روش المان محدود و تئوری کلاسیک لایه چینی محاسبه می گردد. سپس، تخریب در هر لایه با قوانین مختلف تخریب مورد ارزیابی قرار می گیرد. قوانین تخریب به سه گروه تنش مبنا، کرنش مبنا و انرژی مبنا تقسیم بندی می شوند. قوانین تنش مبنا از جمله پرکاربردترین قوانین تخریب مورد استفاده در مطالعه مخازن کامپوزیتی تحت فشار است. فشار تخریب پیش بینی شده به وسیله قوانین مختلف تخریب با نتایج آزمایشگاهی حاصل از تست تخریب اولین لایه مورد مقایسه قرار می گیرند. با بهره گیری از انتشار آکوستیکی در لایه های مخازن کامپوزیتی و یا استفاده از میکرو کنترلرها می توان فشار تخریب اولین لایه را با تست های آزمایشگاهی بدست آورد. در پایان این بررسی برترین معیارهای پیش بینی فشار تخریب مخازن تحت فشار کامپوزیتی معرفی می شود و خطای استفاده از سایر معیارهای تخریب مورد بحث قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
فشار تخریب - مخازن کامپوزیتی تحت فشار - معیارهای تخریب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است