کاربردهای کامپوزیتهای فنلی در شناورهای نظامی
کد مقاله : 1153-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
میثم حیدریان *، سید سعید عظیمی ابرقوئی
شناور سازی ایران
چکیده مقاله:
کاربرد کامپوزیت های بر پایه رزین ترموست و تقویت شده با الیاف در ساخت تجهیزات دریایی به دلیل داشتن بسیاری از مزایا نسبت به مواد قدیمی و سنتی هر روز بیشتر رواج می یابد. در این میان استفاده از یک کامپوزیت جدید که حاصل از ترکیب رزین های فنلیک و الیاف تقویت کننده است در سالهای اخیر در کاربردهای دریایی رواج بیشتری پیدا کرده است. کامپوزیت های ساخته شده از رزین علاوه بر اینکه خواص ساختاری شبیه به رزین های مورد استفاده معمولی (در کاربردهای دریایی) مانند اپوکسی و وینیل استر دارند دارای مقاومت بالاتری نسبت به آتش طبق استانداردهای بین المللی آتش پذیری است. در تجهیزات و وسائل نظامی دریایی به خصوص شناورهای دریایی مثل کشتی ها، ناوها و زیردریایی ها این نکته یک شاخص اصلی به شمار می رود. در این تحقیق ضمن معرفی خواص کلیدی به بیان کاربردهای کامپوزیت های فنلی در شناورهای نظامی پرداخته می شود.
کلیدواژه ها:
کامپوزیتهای فنلی، کاربردهایی دریایی،شناورهای نظامی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است