تولید کامپوزیت درجای زمینه آلومینیمی تقویت شده با نانوذرات 〖Al〗_3 Ti با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی(FSP)
کد مقاله : 1141-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مجتبی زادعلی محمدکوتیانی *، خلیل رنجبر، رضا دهملایی
دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
در این پژوهش، کامپوزیت درجای زمینه آلومینیمی تقویت شده با نانوذرات آلومینایدی Al_3 Ti با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) تولید شد. برای این کار از آلیاژ نورد شده‌ ی Al 3003-H14 به‌ عنوان زمینه و پودر تیتانیوم با اندازه‌ ی ذرات کوچک ‌تر از 45 میکرون به ‌عنوان تقویت‌ کننده استفاده گردید. استحکام کششی و سختی نمونه ‌های فلز پایه، فلز پایه FSP شده و کامپوزیت ‌های تولید شده پس از 2 ، 4 و 6 پاس فرآیند اصطکاکی اغتشاشی اندازه‌گیری شد و ریزساختار آنها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی و هم‌ چنین تفرق اشعه ایکس (XRD) بررسی و مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌ های ریزساختاری نشان داد که با افزایش تعداد پاس ‌ها، توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه یکنواخت ‌تر شده و هم ‌چنین ریزدانگی و تشکیل فاز آلومینایدی Al_3 Ti در فصل مشترک ذرات تیتانیوم با زمینه افزایش می ‌یابد. نتایج هم ‌چنین نشان داد که استحکام کششی و سختی کامپوزیت ‌ها نسبت به زمینه حدود 30 % افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، آلیاژ 3003 آلومینیم، کامپوزیت سطحی درجا، ذرات تیتانیوم، 〖Al〗_3 Ti
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است