بومی سازی ساخت کوپلینگ دیسک کامپوزیتی در توربین های بادی افق محور 660 کیلووات
کد مقاله : 1128-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد اسماعیل بیگی *1، سجاد رجبی جلال2
1مدیر تولید پره
2مشاور فنی
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بومی سازی ساخت کوپلینگ دیسک کامپوزیتی توربین بادی افق محور 660 کیلووات بوده است. برای کاهش هزینه و بومی سازی ساخت این قطعه، در این مقاله سعی شده است که با جایگزین کردن مناسب لایه های در دسترس، قطعه ای با مقاومت نمونه اصلی ساخته شود.
در ابتدا خواص مکانیکی لایه ها، با انجام آزمایشهایی بدست آورده شد. با داشتن خواص مکانیکی، قطعه در نرم افزار المان محدود مدل گردید. سپس قطعه مورد نظر با توجه به لایه چینی های جایگزین، در نرم افزار المان محدود مدل گردید و تحت شرایط مرزی و بارگذاری مشابه حالت اصلی، قرار گرفت و مقاومت آن با حالت قبلی مورد مقایسه قرار گرفت تا لایه چینی معادل با تقریب مناسبی بدست آورده شود. و در نهایت با ساخت قالب فلزی، نمونه هایی جهت انجام آزمایش و مقایسه نتایج آن با نمونه اصلی ساخته شد.
نتایج حاصل از این پژوهش این بوده است با جایگزین کردن لایه ها، اختلاف نتایج آزمایش تحت پیچش با حالت اصلی قابل قبول بوده است.
کلیدواژه ها:
کوپلینگ دیسک، کامپوزیت، توربین بادی افق محور
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است