ساخت و مشخصه یابی آشکارسازی پرتوهای فرابنفش نانوکامپوزیت سولفید روی – اکسیدگرافن احیا شده
کد مقاله : 1115-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهدی حاجی مزدارانی *1، بنیامین یارمند2، علیرضا کلاهی2، نیما نادری2، پروانه سنگ پور2
1دانشجوی پژوهشگاه مواد و انرژی
2پژوهشگاه مواد و انرژی
چکیده مقاله:
آشکارساز فرابنفش با استفاده از لایه‌های نانوکامپوزیت سولفید روی با مقادیر مختلف اکسید گرافن احیا شده ساخته شدند و رفتار آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نانوکامپوزیت با استفاده از نانوپودر سولفید روی به عنوان ماده پایه و اضافه شونده اکسید گرافن احیا در دو مقدار 5 و 10 درصد وزنی توسط فرایند تعلیق سازی سنتز شده و سپس به روش دکتر بلید بر روی بستر سیلیکونی لایه نشانی شدند . بررسی مورفولوژی سطح لایه نشانی شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان از پراکندگی مناسب لایه های گرافن در کامپوزیت داشت . بررسی خواص نوری توسط آزمون فوتولومینوسانس نیز نشان داد که ناحیه تهییج کامپوزیت لایه نشانی شده در محدوده فرابنفش می باشد و با افزودن مقدار گرافن ناحیه تهییج به سمت طول موج های کوتاه تر شیفت پیدا کرده است . بررسی خواص آشکار سازی نانوکامپوزیت سولفید روی نشان داد که افزایش درصد گرافن باعث بهبود در مشخصه های آشکارسازی مانند پاسخدهی ، سرعت پاسخ و ... می شود .
کلیدواژه ها:
آشکارساز فرابنفش، نانوکامپوزیت ، سولفید روی ، اکسید گرافن احیا شده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است