بررسی شرایط سنتز نانوکامپوزیت سولفید روی - اکسید گرافن احیا شده به روش رسوب دهی شیمیایی
کد مقاله : 1114-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
1مهدی حاجی مزدارانی *، 2بنیامین یارمند، 2علیرضا کلاهی، 2نیما نادری، 2پروانه سنگ پور
1دانشجوی پژوهشگاه مواد و انرژی
2پژوهشگاه مواد و انرژی
چکیده مقاله:
در این پژوهش نانو پودر سولفید روی از پیش ماده های استات روی و سولفید سدیم به روش رسوب دهی شیمیایی تهیه شده و تاثیر پارامترهای فرایند شامل دمای رسوب دهی و زمان بر خواص محصول مورد ارزیابی قرار گرفت. نانوکامپوزیت با استفاده از پودر اکسید گرافن سنتز و احیا شده به روش هامر سنتز توسط فرایند تعلیق سازی در مقادیر 5 و 10 درصد وزنی سنتز شد. بررسی خواص ساختاری توسط پراش اشعه ایکس مشخص ساخت که با افزایش دمای آنیل تا 500 درجه سانت گراد باعث استحاله فازی در سولفید روی می شود. مطالعه مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که با افزایش دما شاهد افزایش سایز ذرات سولفید روی هستیم . بررسی طیفهای جذب نور در محدوده مرئی فرابنفش مشخص ساخت که افزایش گرافن در نانوکامپوزیت باعث جابه جایی طول موج جذب به سمت طول موج های کوچکتر و در محدوده ی فرابنفش می باشد .
کلیدواژه ها:
سولفید روی، اکسید گرافن احیا شده، رسوب دهی شیمیایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است