تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مخروطی کامپوزیتی با استفاده از روش عددی و تابع تقریب اسپلاین
کد مقاله : 1113-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سعید رهنما *1، مهدی راغبی2، مهران صفری3
1استادیار- دانشگاه بیرجند
2استادیار دانشگاه بیرجند
3دانشجو دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:
ساختار پوسته‌های مخروطی به‌میزان قابل توجهی در کاربردهای فناوری از جمله صنایع هوافضا، نظامی و کشتی‌سازی استفاده می‌شود. شناخت خصوصیات ارتعاشاتی پوسته‌های کامپوزیتی از جمله فرکانس طبیعی پوسته حائز اهمیت می‌باشد که به منظور جلوگیری از پدیده‌ی تشدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این پژوهش، فرکانس‌ طبیعی پوسته‌های مخروطی ناقص کامپوزیتی چند‌لایه متقاطع بررسی شده‌ است. برای استخراج معادلات حرکت پوسته‌های مخروطی کامپوزیتی ناقص از تئوری مرتبه اول برشی استفاده شده است. برای حل معادلات دیفرانسیلی حاکم از تابع تقریب اسپلاین مکعبی استفاده شده است. همچنین، درستی روش انجام شده با روش عددی و با استفاده از نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف، تأثیر پارامترهایی نظیر زاویه رأس مخروط، تعداد لایه‌ها، نسبت ضخامت به طول مخروط و عدد مود محیطی بر پارامتر فرکانسی بررسی شده است. نتایج به‌دست آمده از روش‌ عددی حاضر با نتایج پژوهش‌های پیشین مقایسه شده و صحت آن مورد اطمینان می‌باشد.
کلیدواژه ها:
ارتعاشات پوسته‌های کامپوزیتی - پوسته‌های مخروطی - تابع تقریب اسپلاین - روش عددی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است