تحلیل عددی و آزمایشگاهی اتصال کامپوزیت به فلز در لوله های ساخته شده به روش رشته پیچی
کد مقاله : 1112-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهدی رضازاده همدانی *1، علی رجبی2، جواد مرادیان3
1کارشناس واحد کنترل و کیفیت
2مسئول واحد تحقیق و توسعه
3مسئول واحد مهندسی
چکیده مقاله:
امروزه در بسیاری از صنایع همانند آب و فاضلاب، نفت و گاز (لوله های حفاری)، توربین بادی (ریشه پره) و ... نیاز به اتصال فلز به کامپوزیت می باشد لذا در این پژوهش این نوع اتصال در لوله ها مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک لوله فلزی با روش رشته پیچی به کامپوزیت متصل می شود که در این حالت تنها رزین عامل برقراری اتصال می باشد بنابراین سعی بر آن شد که با ایجاد شیارهایی بر روی فلز و در راستای الیاف، این اتصال تقویت شود. در اینجا به کمک تحلیل المان محدود، زاویه و عمق مناسب این شیارها انتخاب می گردد. همچنین جهت صحت سنجی نتایج این شبیه سازی، یک نمونه تست آزمایشگاهی نیز صورت می پذیرد. این تست به روش هیدرواستاتیک (فشار آب) و با نصب چند کرنش سنج در نواحی مختلف نمونه انجام می گیرد و به طور کامل نتایج شبیه سازی را تایید می کند. لازم به ذکر است آماده سازی سطح فلز یک از اساسی ترین مقدمات ساخت نمونه آزمایشگاهی می باشد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت، فلز، المان محدود و تست آزمایشگاهی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است