بررسی رفتار تریبولوژیکی روکش کامپوزیتی WSi2-SiC در شرایط محیطی
کد مقاله : 1110-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
میلاد حسینی *، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، علی طیبی فرد
پژوهشگاه مواد و انرژی
چکیده مقاله:
در این تحقیق روکش کامپوزیتی WSi2-SiC با استفاده از روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز خنثی (TIG) بر روی فولاد ساده کربنی روکش کاری شدند. از آزمون پین روی دیسک جهت بررسی مقاومت به سایش روکش کامپوزیتی استفاده گردید. نمونه‌ به دوصورت روکش WSi2 و روکش کامپوزیتی WSi2-SiC آماده سازی شدند. به سبب بالا بردن دقت آزمایشات از نمونه های روکش کاری شده پین هایی با قطر 5 میلیمتر توسط وایرکات بریده شده و از دیسک هایی از جنس فولاد بلبرینگ به عنوان دیسک سایش استفاده گردید. بررسی کاهش وزن بر حسب مسافت لغزشی مشخص ساخت که روکش کامپوزیتی نسبت به روکش WSi2 مقدار کاهش وزن کمتری را دارد.نمودار ضریب اصطکاک نشان دهنده بهبود خواص سایشی پوشش کامپوزیتی WSi2-SiC نسبت به پوشش WSi2 می باشد. بررسی مسیر سایش توسط OM و SEM مشخص ساخت که مکانیزم سایش از نوع خراشان است که در ابتدا خراش‌های ریزی در مسیر ایجاد می شود و سپس با افزایش مسافت لغزشی این خراشها عمیق‌تر شده و به شیار تبدیل می‌شود.
کلیدواژه ها:
پوشش کامپوزیتی WSi2-SiC ، سایش خراشان، روکش کاری جوشی ، TIG
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است