بررسی خواص مکانیکی و مشخصات ریزساختاری کامپوزیت زمینه آلومینیم (Al6061) تقویت شده با ذرات B4C وTiB2 تولید شده به روش ریخته گری گردابی
کد مقاله : 1106-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
یعقوب پژوهان فر *
دانشگاه صنعتی سهند
چکیده مقاله:
کامپوزیت های زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات سرامیکی بدلیل داشتن خواص مکانیکی مطلوب، ریز ساختاری منحصر به فرد و نسبت استحکام به وزن بالا، امروزه بطور گسترده‌ای در صنایع مختلف نظامی و هسته‌ای مورد استفاده قرار می گیرد. در ساخت این نوع کامپوزیتها افزودنی های همچون کاربید بور و دی بوراید تیتانیم به دلیل چگالی پایین، بهبود خواص مکانیکی و سازگاری با زمینه آلومینیم، به عنوان ذرات تقویت کننده مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش کامپوزیت های زمینه آلومینیم 6061 تقویت شده با ذرات B4C و TiB2 به روش ریخته‌گری گردابی تولید شده و خواص مکانیکی و ریزساختاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در دمای C°700 ذرات B4C و TiB2 به طور جداگانه به مذاب آلومینیم اضافه شده و سپس برای توزیع یکنواخت ذرات در زمینه، ترکیب آلومینیم با ذرات تقویت کننده با سرعت چرخش RPM350 برای مدت زمان 15 دقیقه تحت اتمسفر آرگون تحت فرآیند ریخته گری گردابی قرار گرفت. همچنین به منظور افزایش ترشوندگی بین ذرات و زمینه از افزودنیK2TiF6 استفاده شد. بعد از فرآوری کامپوزیت‌ها مشخصه‌های ریزساختاری آنها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرا گرفت. همچنین برای بررسی خواص مکانیکی نمونه های کامپوزیتی, استحکام ضربه و سختی آنها اندازه گیری شد. مطالعات ریزساختاری نشان دهنده درصد تخلخل کم ریزساختار، ترشوندگی مناسب ذرات و توزیع یکنواخت آنها در زمینه می‌باشد. علاوه براین در نتیجه اضافه کردن ذرات افزودنی، مقادیر سختی و انرژی ضربه نمونه های کامپوزیتی نسبت به نمونه آلومینیمی بدون ذرات تقویت کننده افزایش نشان داد.
کلیدواژه ها:
ریخته گری همزدنی- کاربید بور-دی بورید تیتانیم- ترشوندگی- ریزساختار- خواص مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است