بررسی ارتباط مورفولوژی-رئولوژی در کامپوزیت ریزالیاف پلی اتیلن تقویت شده با پلی آمید
کد مقاله : 1105-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
پرستو فلکی نافچی *، محمود معصومی، احمد اسدی نژاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:
تهیه‌ی کامپوزیت‌‌های ریزالیاف از آلیاژ دوتایی پلی الفین و پلیمر مهندسی رویکردی جدید برای تولید مواد مرکب با خواص بالا است که در کنار داشتن خواص مطلوب، مشکلات کامپوزیت های معمول از جمله: پیچیدگی و گران بودن فرآیند، عدم توزیع یکنواخت جزء تقویت کننده در ماتریس و... را ندارد. در این فرایند از امتزاج ناپذیری زوج پلیمر و تشکیل مورفولوژی قطره-ماتریس استفاده می‌گردد و با اعمال میدان کششی مورفولوژی لیفی را در سیستم ایجاد می کنند و بدین ترتیب به یک کامپوزیت تقویت شده با ریزالیافی که به صورت درجا در سیستم شکل گرفته اند، دست می یابند. در این پژوهش ابتدا از پلی اتیلن سنگین به عنوان ماتریس و پلی آمید۶ به عنوان فاز تقویت کننده در حالت مذاب آلیاژی امتزاج ناپذیر در اکسترودر تهیه گردید، سیستم به گونه ای طراحی شده که با خروج آلیاژ از اکسترودر تحت میدان کششی کنترل شده ای قرار می گیرد و پس از خنک‌سازی به نوارهای کامپوزیتی با ابعاد مشخص تبدیل می گردد. بمنظور مطالعه‌ی توسعه ‌ی مورفولوژی در حین تولید کامپوزیت از تصاویر SEM و جهت مطالعه ی رئولوژی از تست های رئومتری استفاده می گردد و در نهایت با داشتن مشخصات مورفولوژی و رفتار جریانی این کامپوزیت به ارتباط‌دهی آن ها، به منظور داشتن رفتار جریانی مناسب برای فرایند شکل دهی آن و داشتن خواص مورد انتظار برای کاربرد های نهایی این کامپوزیت پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان‌دهنده ی ارتباط تنگاتنگ مورفولوژی ریزالیاف ایجاد شده و رفتار جریانی کامپوزیت نهایی است.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت ریزالیاف،آلیاژ، مورفولوژی،رئولوژی،
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است