تجزیه و تحلیل کمانش تیرهای کامپوزیتی، به کمک روش اجزا محدود، با هدف پایش سلامت سازه ها
کد مقاله : 1096-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سیدمسعود سیدقصیر *1، محمود ذبیح پور2
1دانشجوی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
2استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی هوافضا
چکیده مقاله:
در این مقاله، کمانش تیرهای کامپوزیت چند لایه، به روش المان محدود مطالعه شده است. المان تیر چندلایه ای که در این باره ارایه شده، شامل N لایه، و در مجموع شامل 3N+7 درجه آزادی (DOF) خواهد بود. همچنین از لایه لایه شدن و لغزش بین لایه ها، صرف نظر شده ولی تغییر شکل برشی مد نظر گرفته شده است.

بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) ، نتایج عددی برای بارهای کمانش تیرهای کامپوزیتی چندلایه، با شرایط مرزی و لایه چینی متفاوتی بررسی شده است.
برای درک بهتر و تحلیل دقیق تر، نتایج در سه شرط مرزی تکیه گاه متفاوت، یک سر گیردار یک سر آزاد، دو سر گیردار و دو سر تکیه گاه مفصلی، بررسی و تحلیل شده است.

مقایسه ها نشان می دهد که نتایج بدست آمده، با تحقیقات انجام شده قبلی که در مراجع آمده، با هدف گذاری بر روی پایش سلامت سازه (SHM) بخوبی تطابق دارد.
کلیدواژه ها:
پایش سلامت سازه،تیر کامپوزیتی،تئوری FSDT
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است