بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های پایه اپوکسی تقویت‌شده با ذرات خاک رس استفاده شده در لوله های انتقال گاز
کد مقاله : 1090-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
نرجس ضیایی *1، بهاره رحیمی2، سیروس جوادپور3، سید مجتبی زبرجد4
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
2دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
3دانشگاه شیراز
4هیئت علمی دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
در تحقیق حاضر اثر اضافه کردن نانو ذرات خاک رس مونت موریلونایت بر خواص مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت زمینه اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته است. خاک رس تا 5 درصد وزنی با استفاده از نیروی برشی و روش آلتراسونیک به زمینه اپوکسی اضافه گردید. جهت اطمینان از پراکندگی مناسب ذرات خاک رس در زمینه اپوکسی، ارزیابی با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت گرفت.جهت بررسی خواص مکانیکی، ازمون های خمش، ضربه و سختی بر روی نمونه ها انجام گردید.نتایج آزمون خمش بیانگر وابستگی استحکام و مدول خمشی به پراکندگی و درصد وزنی مونت موریلونایت است.همچنین نتایج آزمون ضربه نشان می دهد که در درصد های متفاوت خاک رس، مقاومت به ضربه نانو کامپوزیت زمینه اپوکسی متفاوت است.ارزیابی میکروسکوپی از سطح شکست نانو کامپوزیت زمینه اپوکسی نشان می دهد که مکانیزم جذب انرژی با و بدون حضور خاک رس کاملا متفاوت است. هم چنین آزمون سختی بر روی نمونه ها نشان می دهد که با افزایش درصد خاک رس میزان سختی نانو کامپوزیت افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
اپوکسی-خواص مکانیکی -مونت موریلونایت- نانو کامپوزیت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است