ارزیابی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت Al/Cu/%2SiC فرآوری شده با فرآیند CARB
کد مقاله : 1087-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مسلم طیبی *1، داود رحمت آبادی2، رامین هاشمی3، بیت اله اقبالی4
1لزستان-دورود-فاز 2 الغدیر یاس 7 پلاک 8
2کارشناس ارشد
3استادیار گروه مهندسی مکانیک داشگاه علم و صنعت
4استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده مقاله:
کامپوزیت‌های Al/SiC و Cu/SiC در اجزای میکرو الکترونیک و وسایل مدیریت حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر دو کامپوزیت به‌سبب چگالی پایین موادی مناسب برای سازه‌های سبک وزن مانند وسایل قابل حمل می‌باشند. در سال‌های اخیر روش‌های تغییر شکل پلاستیک به سبب حصول خواص مکانیکی و ریزساختاری مطلوب در ساخت کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این تحقیق فرآیند CARB برای ساخت کامپوزیت Al/Cu تقویت شده با %2fSiC مورد استفاده قرار گرفت. و کامپوزیتی متشکل از 2048 لایه بعد از 8 پاس فرآیند CARB فرآوری شد. تغییرات ریزساختاری کامپوزیت‌های فرآوری شده حین پاس‌های مختلف فرآیندCARB با استفاده از میکروسکوپ نوری تحقیق شد. به منظور ارزیابی خواص مکانیکی از آزمون کشش تک محوره و میکروسختی سنجی استفاده شد. نتایج ریزساختاری نشان داد که کامپوزیت تولید شده بعد از 8 پاس دارای توزیع کاملا یکنواخت از تقویت کننده‌ها و پیوند قوی بین ذرات و زمینه و بدون تخلخل می‌باشد. استحکام کششی و میکروسختی کامپوزیت‌ها و لایه‌های Al و Cu با افزایش تعداد پاس-های CARB افزایش یافت.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت لایه ای، ذرات SiC ، خواص ریزساختاری و مکانیکی، فرآیند CARB
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است