بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چندلایه‌ی Al/Cu/Mgفرآوری شده با استفاده از فرآیند نورد تجمعی
کد مقاله : 1084-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
مسلم طیبی *1، داود رحمت آبادی2، رامین هاشمی3، رضا رشیدی4
1لزستان-دورود-فاز 2 الغدیر یاس 7 پلاک 8
2کارشناس ارشد
3استادیار گروه مهندسی مکانیک داشگاه علم و صنعت
4دانشجو
چکیده مقاله:
کامپوزیت‌های چندلایه فلزی به سبب خواص گوناگون لایه های تشکیل دهنده امروزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند. چندین روش اتصال دهی برای ساخت این گونه کامپوزیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این فرآیند ها می‌توان به اتصال دهی نفوذی، اتصال دهی واکنشی و فرآیند نورد تجمعی اشاره کرد.فرآیند نورد تجمعی یکی از روش های تغییر شکل پلاستیک می‌باشد که امروزه برای ساخت کامپوزیت های فوق ریزدانه مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر کامپوزیت لایه‌ای Al/Cu/Mg با استفاده از 7 پاس فرآیند نورد تجمعی و متشکل از 1024 لایه فرآوری شد. بررسی‌های ریزساختاری و مکانیکی توسط میکروسکوپ‌ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون کشش و میکروسختی سنجی انجام گرفت. بررسی‌های ریزساختاری نشان داد که تقویت کننده ها از حالت لایه ای به حالت ذره ای تبدیل می شوند و در پاس هفتم کامپوزیتی با توزیع کاملا یکنواخت از لایه‌های تقویت کننده مس و منیزیم حاصل شد. ماکزیمم استحکام کششی 5/355 مگاپاسکال در پاس هفتم بدست آمد که نسبت به نمونه‌های اولیه آلومینیم، مس و منیزیم به ترتیب 87/5، 98/1 و 1/2 برابر افزایش نشان داد. میکروسختی لایه‌ها بطور پیوسته از ساندویچ اولیه تا پاس هفتم افزایش یافت بطوریکه در پاس هفتم بترتیب سختی لایه‌های آلومینیم، مس و منیزیم به مقادیر4/77، 1/146 و 5/121 ویکرز رسید.سطح مقطع شکست کامپوزیت های فرآوری شده تا پاس سوم بصورت لایه ای و بعد از آن از این خاصیت کاسته شد و در نهایت در پاس هفتم سطح مقطع زمینه آلومینیمی و مس بصورت داکتیل برشی و منیزیم بصورت ترد تشخیص داده شد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت چندلایه Al/Cu/Mg ، خواص مکانیکی و ریزساختاری، نورد تجمعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است