بررسی رفتار بلورینگی همدمای کامپوزیت پلی(L- لاکتید)/نانو هیدروکسی آپاتیت
کد مقاله : 1079-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
آرزو مشاک *، حمید موبدی
هیات علمی
چکیده مقاله:
برای بهینه کردن شرایط فرایند و بهبود ارتباط خواص – ساختار پلیمرهای نیمه‌بلوری مانند پلی‌(L-لاکتید) (PLLA) بررسی سینتیک بلورینگی مفید است. در این تحقیق، سینتیک بلورینگی همدمای PLLA خالص و نانوکامپوزیت پلی‌(L-لاکتید)/هیدروکسی آپاتیت PLLA/HA)) توسط تکنیک گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) مقایسه شده است. برای این منظور نمونه‌های خالص PLLA و کامپوزیت PLLA/HA با روش قالب ریزی حلال در دی کلرومتان تهیه و فرایند بلورینگی نمونه‌ها در دمای 100، 115 و 120°C/min انجام شد. قبل از آن نمونه ها ذوب و با سرعت تا دمای تبلور سرد شدند. نتایج به دست آمده از بررسی سینتیک بلورینگی با رسم منحنی تغییر بلورینگی نسبی به دما نشان داد که حضور ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت باعث افزایش سرعت تبلور پلیمر می شود هر چند که با افزایش دما سرعت تشکیل بلورها کندتر می شود. این نتایج نشان می دهند که ذرات HA می تواند به عنوان عامل هسته زا عمل کنند. همچنین داده‌های تجربی براساس مدل‌ سینتیکی آورامی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر توان آورامی (n) برای فیلم‌ها نشان می دهد رشد بلورها برای نمونه های خالص و کامپوزیتی با هسته زایی هتروژن همراه است.
کلیدواژه ها:
پلی‌(L-لاکتید)- نانو هیدروکسی آپاتیت- ‌آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی- سینتیک بلورینگی همدما.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است