بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al5052/Cu فرآوری شده به کمک فرآیند نورد تجمعی
کد مقاله : 1077-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
داود رحمت آبادی1، مسلم طیبی *2، رامین هاشمی3
1کارشناس ارشد
2لزستان-دورود-فاز 2 الغدیر یاس 7 پلاک 8
3استادیار گروه مهندسی مکانیک داشگاه علم و صنعت
چکیده مقاله:
فرآیند نورد تجمعی یکی از روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید می‌باشد. این فرآیند به دلیل سادگی و عدم نیاز به مواد اولیه گران‌قیمت به عنوان روشی بدیع و مناسب به منظور تولید مواد مرکب چندلایه بکارگرفته می‌شود. در این پژوهش کامپوزیت لایه‌ای Al5052/Cu با استفاده از پاس فرآیند نورد تجمعی فرآوری شد. خواص ریزساختاری و مکانیکی با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی، سختی سنجی و تست کشش انجام شد. مشاهده شد که تا پاس دوم هیچ ناپایداری پلاستیکی در لایه‌های تقویت کننده مس بوجود نمی آید و بطور پیوسته در زمینه آلومینیمی قرار دارند. با افزایش تعداد پاس نورد تجمعی از پاس دوم تا پنجم ناپایداری‌های پلاستیک (گلویی و شکست) مشاهده شد و در پاس پنجم کامپوزیتی با توزیع یکنواخت از نوع لایه‌ای فرآوری شد. ضخامت لایه‌های تقویت کننده مس از مقدار اولیه 1000 میکرومتر بعد از 5 پاس نورد تجمعی به 7 میکرومتر کاهش یافتند. با افزایش میزان کرنش اعمالی، سختی لایه‌ها و استحکام کششی افزایش یافت و ماکزیمم استحکام 5/566 مگاپاسکال در پاس پنجم حاصل شد. در حالیکه ازدیاد طول در پاس‌های ابتدایی افت و سپس افزایش یافت. بررسی سطوح شکست کامپوزیت‌ها حین پاس‌های مختلف فرآیند نورد تجمعی حاکی از تغییر مکانیزم شکست از داکتیل به داکتیل برشی بود.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت لایه ای، فرآیند نورد تجمعی، شکست نگاری، خواص مکانیکی و ریزساختاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است