بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چندلایه‌ی Al/Ni/Cu تقویت شده با ذرات SiC تولید شده با فرآیند نورد تجمعی
کد مقاله : 1075-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
مسلم طیبی *1، بیت اله اقبالی2
1لزستان-دورود-فاز 2 الغدیر یاس 7 پلاک 8
2استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده مقاله:
پیشرفت‌های دهه‌های اخیر سبب شده که در صنایع مختلف نیاز به ساخت مواد جدید با خواص فیزیکی و مکانیکی برتر احساس شود. این احساس نیاز سبب شده که تلاش‌های گسترده‌ای برای ابداع و ایجاد روش‌های تولید مواد جدید با خواص عالی انجام پذیرد. روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید فرآیندهای مناسبی برای تولید مواد حجیم می‌باشند. یکی از روش‌های کم هزینه، آلودگی کم و قابلیت صنعتی شدن فرآیند نورد تجمعی می باشد. در این پژوهش کامپوزیت چندلایه‌ی Al/Ni/Cu تقویت شده با ذرات SiC با استفاده از 5 پاس فرآیند نوردی تجمعی فرآوری شد. بررسی‌های ریزساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های فرآوری شده با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و روبشی و آزمون‌های سختی سنجی و کشش انجام گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که تقویت کننده‌های مس و نیکل با افزایش کرنش اعمالی از حالت لایه‌ای به حالت ذره‌ای تبدیل می-شوند. و در پاس پنجم کامپوزیتی با توزیع تقریبا یکنواختی از تقویت کننده‌ها(مس، نیکل و SiC) حاصل شد. استحکام کششی با افزایش تعداد پاس نورد تجمعی از ساندویچ اولیه تا پاس اول افزایش، از پاس اول تا سوم کاهش و در نهایت از پاس سوم تا پنجم افزایش یافت. تغییرات استحکام کششی و ازدیاد طول حین پاس‌های مختلف عملکرد مشابهی داشتند. سختی هر سه لایه بطور پیوسته با افزایش میزان کرنش اعمالی افزایش یافت. بررسی سطوح شکست در پاس پنجم نشان داد که سطح مقطع شکست آلومینیم، مس و نیکل بترتیب، داکتیل برشی، داکتیل برشی و ترد می‌باشد که شکست ترد تورقی در نیکل به‌سبب نحوه عملیات ترمومکانیکی حین کاهش ضخامت اولیه شمش‌ها می‌باشد.
کلیدواژه ها:
فرآیند نورد تجمعی- تقویت کننده‌های مس، نیکل و ذرات SiC – خواص ریزساختاری و مکانیکی- شکست نگاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است