بررسی انتشار ترک در مود I اتصالات چسبی مواد مرکب با آلومینیم و تعمیم آزمایشات به اثرات نانو ذرات سیلیکا برمقاومت شکست چسب
کد مقاله : 1068-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمدرضا خوشروان آذر1، سینا اصفهانی پور2، ناصر عباسی *3
1عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
2فارغ التحصیل - دانشگاه تبریز
3دانشجو / دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت اتصالات چسبی در صنایع جهت کاهش وزن سازه‌های مختلف در صنایعی همچون هوافضا و خودرو سازی، تحقیق و بررسی در این زمینه بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق شکست در مد یک شکست برای قطعه آلومینیمی متصل به کامپوزیت بررسی شد. جهت رسیدن به این مهم نمونه‌های دو سر طره ای ساخته شد. این آزمایش در دو حالت مورد بررسی قرار گرفت. در حالت اول اتصال بین آلومینیم و کامپوزیت بدون حضور نانو ذره انجام گرفت و جهت محاسبه نرخ رهایی انرژی کرنشی از روش تئوری اصلاح شده تیرها و روش نرمی استفاده شد. به علاوه برای شبیه‌سازی آزمایش‌ فوق از یک مدل اجزای محدود سه بعدی در نرم افزار آباکوس استفاده شده تا بتوان از نتایج به دست آمده در تفسیر بهتر فرآیند شکست و مقایسه با نتایج تجربی استفاده کرد. در حالت دوم این اتصال با حضور نانوذرات سیلیکا در چسب اپوکسی مورد بررسی قرار گرفت و نرخ رهایی انرژی کرنشی توسط تئوری تیرها محاسبه و نتایج آن با حالت اول مقایسه گردید. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که در حالت دوم به دلیل تاثیر حضور نانوذرات درون چسب اپوکسی، چقرمگی شکست نسبت حالت اول افزایش یافت.
کلیدواژه ها:
مکانیک شکست- مواد کامپوزیتی- اتصالات چسبی- نرخ آزادسازی انرژی کرنشی- نانو سیلیکا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است