بررسی اثر افزودن ذرات نانو سایز مختلف بر خصوصیات فرآیندی رزین پلی استر
کد مقاله : 1066-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
جواد مرادیان *1، رضا اسکندری فاروجی2
1مدیر مهندسی تولید/ شرکت مشهد صدرا شرق
2مدیر کنترل کیفیت/ شرکت مشهد صدرا شرق
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بدست آوردن شرایط بهینه استفاده از ذرات نانو در متداولترین رزین مورد استفاده در صنعت کامپوزیت به منظور تسهیل در روند تجاری سازی استفاده از فناوری نانو در این صنعت می باشد. برای این منظور اثر افزودن نانو ذرات متداولی که به منظور اصلاح و بهبود خصوصیات مختلف رزینها مورد استفاده قرار میگیرند بر روی فاکتورهای مهم در کاربرد یعنی ویسکوزیته، ژل تایم، استحکام کششی و سختی رزین پلی استر مورد بررسی قرار گرفت. ذرات نانوTiO2 ، Al2O3 و نانو ذرات رس با درصدهای 2، 4، 6 و 8 و نانو ذرات SiO2 با درصدهای 0.5، 1، 1.5 و 2 درصد به رزین افزوده شد. سپس ویسکوزیته رزین در دمای 25 درجه سانتیگراد به طور دقیق اندازه گیری گردید. همچنین زمان ژل شدن رزین در همین دما به دقت اندازه گیری شد. در مرحله بعد از هریک از ترکیبات بدست آمده نمونه کشش ساخته شد و آزمون کشش طبق استاندارد و در شرایط یکسان بر روی آن صورت پذیرفت. سختی بارکول رزین نیز با حضور ذرات نانو اندازه گرفته شد. در نهایت نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شدند.
کلیدواژه ها:
نانو- کامپوزیت- پلی استر- خواص فرآیندی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است