تاثیر فاصله ی پیچ از انتها بر روی عملکرد اتصال هیبریدی متشکل از قطعات کامپوزیتی
کد مقاله : 1064-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مینا اسمعیل زاده *1، اصغر وطنی اسکویی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد
2دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران
چکیده مقاله:
عملکرد کلی و بازده یک سازه به اتصالات آن بستگی دارد، به همین دلیل اتصالات از بحرانی ترین قسمت های سازه به شمار می روند. این مساله در سازه های با اتصال هیبریدی بسیار اهمیت دارد، چرا که اتصال اعضا، چه مصالح FRP و چه سایر مصالح به وسیله ی اتصالات مکانیکی و یا اتصالات چسبی که کمتر مرسوم است می باشد. در این مقاله هدف بر این است که تاثیر بعضی از پارامترهای مختلف از جمله تعداد و قطر پیچ ها، فاصله ی آنها تا لبه ی اتصال بر روی رفتار اتصال بررسی شود. به همین منظور اتصالات با دو لبه ی هم پوشانی متشکل از لمینت های GFRP به صورت سه بعدی در نرم افزار اجزای محدود مدل شدند. در ابتدا جهت صحت سنجی، چند مقاله ازمایشی مورد استفاده قرار گرفت. تعداد و آرایش های مختلف برای پیچ ها در نظر گرفته شد و مقدار بار انتقالی توسط پیچ ها از کل بار اعمالی بدست آمد. نتایج نشان می دهند که بیشتر بار اعمالی توسط چسب منتقل می شود. مقدار بار انتقالی توسط پیچ ها به نوع چسب وابسته است.
کلیدواژه ها:
کمپوزیت- اتصال با دو لبه ی هم پوشانی- هیبرید- چسب- تحلیل اجزای محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است