طراحی و تحلیل صفحه نمایشگر کامپوزیتی شبیه‌سازپرواز
کد مقاله : 1057-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمودمهرداد شکریه *1، سینا معصومی2
1عضو هییت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشجوی ارشد دانشگاه علم و صنعت
چکیده مقاله:
در این پروژه هدف، طراحی و تحلیل صفحه نمایشگر دستگاه شبیه‌ساز پرواز به منظور آموزش خلبان می‌باشد. ابتدا در خصوص فرآیند شبیه‌سازی و انواع آن و ضرورت استفاده از شبیه‌سازی در صنعت هوایی نکاتی بیان گردیده است. در ادامه پیرامون معایب دستگاه‌های متداول پیشین شبیه‌سازپروازبا صفحه نمایشگر ثابت و فلزیتوضیحاتی داده شده و سپس به مقایسه صفحات مذکور با نمونه‌های پیشرفته متحرک و کامپوزیتی پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا نکاتی که در طراحی نمایشگر کامپوزیتی باید مورد توجه قرار گیرند، از قبیل وجود هسته، جنس و ضخامت آن، لایه‌چینی، شرایط مرزی و نوع الیاف ورزین ذکرشده و با استفاده از اطلاعات موجود در سایر مقالات یک نمونه نمایشگر اولیه طراحی و لایه‌چینی گشته است. سپس مراحل مدلسازی در نرم‌افزار اجزاء محدود آباکوس توضیح داده شده و سازه کامپوزیتی به همراه نمونه‌ی فلزی در نرم‌افزار، شبیه‌سازی و تحلیل گردیده است.
در ادامه نتایج طرح اولیه و نمونه‌ی فلزی آورده شده و پس از مقایسه آن‌ها مزایا و برتری‌های نمایشگر کامپوزیتی بیان شده است. همچنین تاثیر مواردی چون حالات مختلف بارگذاری، ضخامت هسته و لایه‌چینی بررسی شده است.در نهایت با بهینه سازی سازه اولیه و در نظر گرفتن وزن، ضریب اطمینان و حداکثر دمای قابل قبول، سازه نهایی طراحی و تحلیل گشته است.
کلیدواژه ها:
: شبیه‌ساز پرواز، صفحه نمایشگر کامپوزیتی، حل عددی اجزاء محدود، کامپوزیت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است