بررسی تاثیر میان لایه الکتروریسی شده پلی وینیل بوتیرال بر مقاومت به تورق کامپوزیت‌های شیشه-فنولیک
کد مقاله : 1048-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
حسین ایپکچی *1، مسعود اسفنده2، امیرمسعود رضادوست3
1دانشجو
2معاون اداری ومالی
3استادیار
چکیده مقاله:
یکی ازمهمترین سازوکارهایی که باعث شکست موادکامپوزیتی می‌شود،جدایش لایه ها یا تورق است. جدایش لایه ها پدیده‌ای است که باعث گسیختگی بین ماتریس وتقویت کننده های کامپوزیت می‌شود و کارایی سازه را به حداقل می‌رساند. دلیل رخدادن جدایش لایه ها، نبود تقویت کننده در راستای ضخامت است. در این تحقیق، نانو وب الکتروریسی شده پلی وینیل بوتیرال(PVB) به عنوان تقویت کننده در میان لایه کامپوزیت الیاف شیشه-رزین فنولیک قرار داده شد تا مکانیزم شکست جدایش لایه‌ها را تغییر دهد. بر این اساس، نمونه‌های چند لایه کامپوزیتی با سه ضخامت مختلف میان‌لایه الکتروریسی شده، تهیه شد و تحت آزمون خمش شکاف‌دار قرار گرفت.در این آزمون، به منظور ایجاد شکست با ساز و کار تورق، به هنگام ساخت نمونه‌ها، یک جدایی بین لایه‌ای در بخشی از نمونه از پیش ایجاد می‌شود. نیروی لازم برای تورق نتایج نشان می‌دهد که حضور میان‌لایه تاثیر قابل توجهی بر مکانیزم شکست، استحکام خمشی و چقرمگی شکست کامپوزیت دارد.
کلیدواژه ها:
تورق، الکتروریسی، کامپوزیت های لایه ای، شکست
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است