بررسی رفتار ستون های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP تحت بارگذاری محوری خالص
کد مقاله : 1045-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد جهاد جلالی زاده *1، اصغر وطنی اسکویی2
1دانشجو
2دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران
چکیده مقاله:
ستون‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اعضای سازه‌ای به‌حساب می‌آیند، لذا همواره مطالعه و بررسی نقاط ضعف آن‌ها در دستور کار محققین قرار داشته است. با توجه به پیشرفت علم و ساخت مصالح نوین استفاده از میلگردهای FRP در ستون‌های بتنی رواج پیداکرده است. میلگردهای FRP در مقابل الکتریسیته، امواج مغناطیسی و خصوصاً خوردگی مقاوم می‌باشند. با توجه به اینکه مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی اندکی بر روی رفتار ستون‌های مسلح شده با میلگردهای FRP صورت گرفته است رفتار و عملکرد آن‌ها احتیاج به مطالعات و آزمایش‌های بیشتری دارد. در این تحقیق تعداد 18 ستون بتنی مسلح شده برای بررسی نقش پارامترهای مختلف بر روی شکل‌پذیری ستون‌های بتنی با نرم‌افزار اجزا محدود آباکوس مدل شدند. ستون‌ها تحت بارگذاری محوری قرار داده شده و مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق مقاومت مشخصه بتن، نوع میلگرد، شکل میلگردهای عرضی، فاصله میلگردهای عرضی، قطر میلگردهای عرضی، مقدار میلگردهای طولی و طول ستون می‌باشند. در این تحقیق از میلگردهای فولادی، GFRP،CFRP و AFRP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد رفتار ستون‌های مسلح شده با میلگردهای FRP مشابه رفتار ستون‌های مسلح شده با میلگردهای فولادی می‌باشند. همچنین با کاهش فاصله خاموت ها، شکل‌پذیری ستون‌های مسلح شده با FRP افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
ستون بتنی مسلح - میلگرد FRP - شکل پذیری - Abaqus
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است