بررسی عددی ارابه فرود بالگرد با ساختار کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه‌ای سرعت پایین
کد مقاله : 1040-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
امید نجف زاده اصل *1، حمیدرضا جشنانی2، نبی اله رضایی گلشن1
1دانشجو
2معاونت طرح و پژوهش
چکیده مقاله:
ارابه‌های فرود به دلیل نقش ویژه در فرآیند پرواز از مهم ترین اجزای یک وسیله پرنده به شمار می آیند. ارابه های فرود باید به اندازه کافی مقاوم باشد تا بتوانند در عین داشتن وزن پایین، در برابر ده ها هزار بار فرود و برخاست ، مقاومت کنند. مقاومت ویژه، سفتی و مقاومت خستگی بالای ساختارهای کامپوزیتی، باعث افزایش کاربرد این ساختارها در ساخت سازه‌های هوایی در سال های اخیر شده است. در این مقاله، ارابه فرود بالگرد که از جنس کامپوزیت شیشه / اپوکسی ساخته شده و در معرض بار ضربه ای عرضی سرعت پایین قرار گرفته است، به صورت عددی بررسی شده است. همچنین تاثیر افزایش تعداد لایه های سازنده ساختار کامپوزیتی ارابه فرود بر مقاومت آن در برابر بار ضربه ای سرعت پایین نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که جایگذینی ارابه های فرود کامپوزیتی به جای ارابه های فرود رایج در بالگردها، باعث بهبود مقاومت ویژه این جزء در مقابل بارهای ضربه ای سرعت پایین می شود. همچنین افزایش تعداد لایه های ارابه کامپوزیتی تا 20 لایه ، باعث افزایش قابل توجه مقاومت این ساختار می شود. همچنین از نتایج به دست آمده از این مقاله می توان برای پیش بینی رفتار ارابه های فرود هواپیماهای عمود پرواز و پهبادها نیز استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
ارابه فرود، کامپوزیت شیشه / اپوکسی ، ضربه سرعت پایین ، مقاومت ویژه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است