بررسی خواص کامپوزیت فنولیک تقویت شده با الیاف نخل خرما به عنوان جایگزین چوب
کد مقاله : 1038-IRANCOMP-FULL (R2)
نویسندگان:
رویا کا شی زاده *1، امیرمسعود رضادوست2، مسعود اسفنده3
1پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2استادیار
3معاون اداری ومالی
چکیده مقاله:
قرن بیستم زمان شکوفایی و حصول دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در فناوری‌های سازگار با محیط زیست‌ از طریق توسعه‌ی بایوکامپوزیت ها بوده است. از سوی دیگر منابع تامین چوب در دنیا محدودند و استفاده ی بی رویه از آنها سبب تخریب جنگل‌ها و چرخه‌ی حیاط وابسته به آن می شود. به همین دلیل یافتن منابع تجدید پذیری که بتوان از آنها محصولات جایگزین چوب تهیه کرد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. درخت نخل از جمله‌ی این منابع طبیعی است که پسماند فراوان و مناسبی جهت ساخت محصولات شبه چوب دارد و در ایران به وفور یافت می‌شود. در این تحقیق استفاده از الیاف تنه‌ی درخت نخل خرما به عنوان تقویت کننده‌ی رزین فنولیک به منظور ساخت صفحات جایگزین چوب مورد بررسی قرار گرفته است. صفحات کامپوزیتی توسط فرایند قالبگیری فشاری با 50% وزنی الیاف تهیه شدند و تحت آزمون‌های کشش و خمش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استحکام کششی و خمشی صفحات کامپوزیتی به ترتیب 77 وMPa 31 است که در محدوده‌‌‌ی‌ خواص چوب‌ها (MPa 40-90) می‌باشد. همچنین اثر اصلاح سطح الیاف با محلول 6% وزنی سدیم هیدروکساید (NaOH) بر خواص مکانیکی قطعات فوق بررسی شد. نتایج حاصل از مقایسه‌ی آزمون ها نشان داد، اصلاح سطح الیاف با استفاده از سدیم هیدروکساید موجب افزایش 8% استحکام خمشی می‌شود و تاثیر محسوسی بر استحکام کششی نشان ندارد.
کلیدواژه ها:
بایو کامپوزیت- الیاف نخل- رزین فنولیک- خواص مکانیکی-اصلاح سطح الیاف
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است