مزیت رقابتی اتاقک های کامپوزیتی ساندویچ پنل آلومینیومی نسبت به نمونه های فلزی تحت حرکت شتابدار به روش المان محدود
کد مقاله : 1023-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سید حمید رضا قاسمپور شیرازی *1، رضا جاهدی2
1دانشجو
2هیئت علمی
چکیده مقاله:
استفاده از اتاقک های کامپوزیتی و سازه های ساندویچ پنل با توجه به وزن کم در صنایع حمل و نقل و نظامی در حال رشد است. مقایسه تنش ها و استحکام این سازه ها با سازه های فولادی و معمول و سنتی در اتاقک های تحت بارگذاری دینامیکی و استاتیکی از اهداف این مقاله می باشد. طراحی اتاقک کامپوزیتی با سازه اصلی فلزی و دیواره ساندویچ پنل با روکش آلومینیومی و هسته فوم پلی اورتان انجام شده است. میزان کاهش وزن سازه و آنالیز بارگذاری و تنش وارد شده مورد بررسی قرار گرفت. ساندویچ پنل مد نظر سه لایه شامل لایه های سطحی آلومینیوم و هسته میانی فوم پلی اورتان سطوح اتاقک با ابعاد کلی 26 متر مکعب را پوشانده اند. شتاب ثابت در سه راستای x و y و z به اتاقک وارد شده و یک بار گسترده دراثر وزن تجهیزات در کف اتاقک با ضریب اطمینان 3 اعمال شده است. نرم افزار آباکوس جهت آنالیز مدل سازی و تحلیل مسئله بکار گرفته شده است. نیرویی معادل نیروی اینرسی قطعه در مرکز جرم اعمال شده و کل سازه کامپوزیتی بر روی یک شاسی صلب نصب شده است. نتایج اعمال شتاب های 3 و 4 برابری شتاب گرانش حاکی از بحران در تغییر شکل و تنش های وارد شده به برخی از نواحی سازه است. نتایج با اتاقک های با بدنه آلومینیومی ، فولادی ، پنل های کامپوزیتی فوم – فولاد مقایسه شده است که به طور کل استفاده از پنل های کامپوزیتی نسبت به فولادی یا آلومینیومی ارجعیت دارد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت- ساندویچ پنل آلومینیوم-اتاقک پیش ساخته-المان محدود-تحلیل تنش-حرکت شتابدار
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است