بررسی تاثیر مقدار آلومینا بر ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت های Al/Al2O3 ساخته شده به روش پرس داغ
کد مقاله : 1010-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
افشین یوسفی دستنائی *1، اسماعیل عمادالدین2، حمیدرضا بهاروندی3
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
2دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه سمنان
3دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده مقاله:
کامپوزیت های زمینه فلزی پایه آلومینیوم ، به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی منحصر به فرد خود این پتانسیل را دارند که در صنایع حساس از جمله هوافضا ،نظامی و اتومبیل سازی به کار روند.کامپوزیت های زمینه آلومینیومی ، ترکیبی از داکتیلیتی و چقرمگی آلومینیوم و استحکام و مدول بالای سرامیک هاست که منجربه به استحکام برشی و فشاری بیشتر و قابلیت استفاده در دمای بالاتر می شود. یکی از روش های تولید این کامپوزیت ها تهیه پودر و سپس فشردن آن ها از طریق پرس داغ است.در این پروژه،ریز ساختار و خواص کامپوزیت Al/Al2O3مورد مطالعه قرار گرفته است.پودر های آلومینیوم و آلومینا با اندازه متوسط 40 تا 50 میکرون مخلوط وترکیبات آلومینیوم خالص و آلومینیوم با 2.5،5،7.5،10،15درصد آلومینا آماده شد.سپس نمونه ها در دمای 550 درجه سانتی گراد تحت فشار 90 مگاپاسکل و به مدت 30 دقیقه بوسیله پرس داغ تهیه شد.در ادامه تاثیر مقدار آلومینا بر ریز ساختار و خواص کامپوزیت بوسیله تصاویر میکروسکوپی و تست های مکانیکی بررسی و شرایط بهینه مشخص گردید.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت زمینه فلزی،کامپوزیت Al/Al2O3،پرس داغ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است