تحلیل آیرو الاستیک توربین باد V-47
کد مقاله : 1005-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
ایرج هرسینی1، سعید درکی *2
1هیئت علمی دانشگاه ازاد کرج
2دانشجو و دستیار
چکیده مقاله:
با توجه به نیاز افزایش ظرفیت تولید برق توربین‌های بادی به همان تناسب قطر توربین‌ها افزایش می‌یابد؛ از این رو بررسی اثرات آیروالاستیکی بیش از پیش حائز اهمیت می‌شود .در این مقاله چگونگی عملکرد آیروالاستیک پره توربین بادی ، با استفاده از مدل‌سازی گذرای برهم‌کنش سازه و سیال مورد مطالعه قرار گرفت است. این مدل‌سازی بر اساس روش کوپل دوطرفه سازه و سیال انجام گرفته است، که در حل جریان سیال حول پره از دینامیک سیالات محاسباتی و در حل سازه از روش المان محدود استفاده شده است. حل آیروالاستیک پره به این صورت است که در هر گام زمانی اطلاعات از سازه به سیال و بلعکس مبادله می‌شود. و اثرات سیال بر روی تغییر شکل سازه و شبکه بندی آن ، ناشی از نیروهای آیرودینامیکی، در حل گر سیالاتی اعمال می‌شود .توربین مورد مطالعه V-47-660KW است که توسط شرکت صبا نیرو در ایران تولید می‌شود. برای شبیه‌سازی هرچه دقیق تر سازه تمامی لایه‌های کامپوزیتی سازه که شامل پوسته و اسپار بود لحاظ گردید و پس از مدل‌سازی و انجام تحلیل مودال و استاتیکی مقایسه‌ای بین نتایج نرم‌افزار و نتایج تجربی صورت گرفت که نشان‌دهنده صحت مدل‌سازی بود. سپس، مقایسه‌ای بین نتایج تغییر شکل پره، ضرایب فشار، عدد رینولدز و توان تولیدی در این پژوهش و نتایج تجربی سایر پژوهش‌ها صورت گرفت که مشخص شد در این روش از تحلیل انطباق بیشتر و خطای کمتری نسبت به حالت تجربی دارد و نسبت به استفاده از کدهای رایج نتایج با درصد خطای کمتری ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها:
توربین بادی محور افقی، تحلیل آیروالاستیک، برهم‌کنش سازه و سیال، آیروالاستیک سازه‌های کامپوزیتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است