حمایت ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته از کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
1395-05-13
حمایت ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته از کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

بر اساس نامه واصله از دبیر محترم ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته، این ستاد از کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران حمایت می‌نماید. دبیر محترم استاد، اقای پروفسور محمود مهرداد شکریه که دبیر علمی کنفرانس مذکور نیز هستند در مراسم افتتاحیه این همایش به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.