شروع داوری مقالات کامل
1399-07-07
شروع داوری مقالات کامل

کمیته علمی کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران با همکاری داوران مبرز و صاحب نظر فرآیند مرور و بررسی دقیق  مقالات کامل دریافتی را آغاز کرده است. نتیجه داوری مقالات کامل به تدریج از طریق سامانه آنلاین کنفرانس برای نویسندگان مسئول ارسال می شود و نهایتا همه مقالات کامل دریافت شده  تا مورخ 18 مهرر 1399 تعیین تکلیف خواهند شد.  

لازم به تاکید است که مهلت نهایی دریافت مقالات کامل 12 مهر 1399 می‌باشد و توصیه می‌گردد به علت زمان بر بودن داوری، نویسندگان ارسال مقالات کامل خود را به آخرین روزها موکول ننمایند.

الگوی تهیه مقالات کامل به همراه دستورالعمل نحوه ارسال مقاله کامل بر روی سابت کنفرانس و در صفحه ذیل قرار گرفته است:

https://irancomp.ut.ac.ir/cnf/authors.note